Факультет экономики и менеджмента

План работы кафедры “Менеджмент и агромаркетинг” на 2021-2022 учебный год

План работы кафедры “Менеджмент и агромаркетинг” на 2021-2022 учебный год
«Менеджмент жана агромаркетинг» кафедрасынын 2021-2022 окуу жылына иш планы

 

Наименование работ

 Иштердин аталышы

Сроки проведения

Аткарыла турган мөөнөтү

1.

Обсуждение и утверждение плана работы кафедры на 2021-2022 учебный год

2021-2022 окуу жылына кафедранын иш планын талкуулоо жана бекитүү 

Сентябрь

Аяк оона айы

2.

Рассмотрение и утверждение индивидуальных планов преподавателей на предстоящий учебный год

Алдыдагы окуу жылына окутуучулардын өздүк пландарын кароо жана бекитүү 

Сентябрь

Аяк оона айы

3.

Обсуждение и утверждение рабочих программ и УМК по читаемым дисциплинам

Окутулуп жаткан сабактар боюнча жумушчу программаларын жана окуу методикалык комплекстерин талкуулоо жана бекитүү 

Сентябрь

Аяк оона айы

 

4.

Распределение обязанностей среди преподавателей кафедры по проведению организационно-общественной работы на кафедре

Кафедрада коомдук уюштуруу иштерин өткөрүүнү окутуучулар арасында бөлүштүрүү

Сентябрь

Аяк оона айы

5.

Утверждение графика учебного процесса и проведения модулей

Окуу процессине ылайык график түзүү жана модулдарды өткөрүүнү бекитүү

Сентябрь, октябрь, декабрь, март, май

6.

Проведение взаимопосещения занятий с преподавателями кафедры согласно графика и обсуждение итогов взаимопосещения

Өз ара сабактарга кирүү графигинин негизинде сабактарга кирүү жана жыйынтыктарын талкуулоо

В течение учебного года

Жыл ичинде

7.

Проведение и обсуждение преподавателями кафедры открытых занятий

 Кафедранын окутуучулары арасында ачык сабактарды өткөрүү жана аларды талкуулоо

В течение учебного года

Жыл ичинде

8.

Обсуждение итогов проведения производственной практики студентов очного отделения

Күндүзгү бөлүмдүн студентеринин өндүрүштүк практикасынын өтүү жыйынтыктарын талкуулоо

В конце сентября

Сентябрь айынын аягында

9.

Обсуждения и утверждения тематики курсовых и дипломных работ

Диплом жана курстук иштердин темаларын бекитүү жана талкуулоо

Октябрь

Тогуздун айы

10.

Отчет о работе кафедры на заседании кафедры за первое полугодие уч. года и определение задач кафедры на второе полугодие учебного года.

Кафедранын отурумунда окуу жылынын биринчи жарым жылдыгындагы кафедранын отчету жана окуу жылынын экинчи жарым жылдыгына кафедранын алдыдагы маселелери

Январь

Үчтүн айы

11.

Проведение текущего итогового контроля знаний студентов

Студенттердин учурдагы билим денгээлин текшерүү 

В течение учебного года

Жыл ичинде

12.

Проведение и обсуждение итогов зимней экзаменационной сессии

Кышкы сессиянын жыйынтыгын чыгаруу жана талкуулоо

Февраль

Бирдин айы

13.

Подготовка к проведению учебных и производственных практик студентов

Студенттердин окуу жана өндүрүш практикакаларын өткөрүүгө даярдануу

Май

Бугу айы

14.

Обсуждение итогов проведения преддипломных практик

Диплом алдындагы практиканын жыйынтыктарын талкуулоо

Май

Бугу айы

15.

Подготовка к проведению ГАК очной формы обучения

МАК өткөрүүгө күндүзгү окуу формасы боюнча даярдык көрүү

Май

Бугу айы

16.

Проведение консультации к сдачи государственных экзаменов, предзащиты квалификационной работы

Мамлекеттик экзаменди тапшырууга консультация өткөрүү, квалификациялык иштин алдын ала жактоосу

Май

Бугу айы

17.

Подведение и обсуждение итогов летней экзаменационной сессии

Жайкы экзамендик сессияны жыйынтыктоо жана талкуулоо

Июнь

Кулжа айы

18.

Посещение курсов по повышению квалификации сотрудниками кафедры

Кафедранын жамаатынын квалификацияны жогорулатуу курстарына  катышуусу

В течение

учебного года

Жыл ичинде

19.

Обсуждение отчетов преподавателей о выполнении индивидуальных рабочих планов

Окутуучулардын жеке иш пландарынын аткарылышынын отчетун талкуулоо

Июнь

Кулжа айы

20.

Отчет о выполнении плана работы кафедры

Кафедранын иш планынын аткарылышынын отчету

Июнь

Кулжа айы

21.

Распределение учебной нагрузки среди преподавателей на 2022-2023 уч. год

2022-2023 окуу жылына мугалимдерге окуу жүктөмүн бөлүштүрүү

Июнь

Кулжа айы

22.

Закрепление аудиторного фонда за кафедрой и его подготовки к новому учебного году

Кафедрага аудиториялык фондду бекитүү жана аны жаңы окуу жылына даярдоо

Июнь

Кулжа айы

23.

Учет уровня обеспеченности и подготовка заявки на приобретения учебной литературы

Окуу куралдары менен камсыз болуу деңгээлин эсептөө жана керектүү окуу куралдарын алууга тапшырык даярдоо

В течение года

Жыл ичинде

24.

Организация контроля за проведением учебного процесса, соблюдением графиков, выполнения отчетностей

Окуу процессинин өтүшүнө, графиктердин сакталышына,  отчеттордун аткарылышына текшерүүнү уюштуруу

В течение года

Жыл ичинде

 

 

 

 

Учебно-методическая работа

Окуу – методикалык иштер

 

1.

Обсуждение и утверждение плана учебно-методической работы кафедры на 2021-2022 уч. год

2021-2022 окуу жылына 

 карата окуу-методикалык планды талкуулоо жана бекитүү

Сентябрь

Аяк оона айы

2.

Разработка и утверждение УМК кафедры

Кафедранын сабактар боюнча ОМКрин  иштеп чыгуу жана бекитүү

Сентябрь

Аяк оона айы

3.

Разработка и обновление лекционного и практического материала по читаемым дисциплинам, в т. ч. в электронном варианте

Окутулуучу сабактар боюнча практикалык,лекциялык материалдарды иштеп чыгуу жана жаңылоо, анын ичинде электрондук вариантта

В течение учебного года

Жыл ичинде

4.

Разработка методического материала по проведению лекционных и практических занятий по новым дисциплинам

Жаңы сабактар боюнча лекциялык жана практикалык сабактарды өткөрүү боюнча методикалык материалдарды иштеп чыгуу

В течение учебного года

Жыл ичинде

5.

Подготовка к опубликованию методических указаний и пособий:

1. Козубекова С.Ж., Мурзалиева Н.В. Методические указания по выполнению самостоятельной работы студентов по направлению «Менеджмент» (бакалавр и магистратура на русск.и кырг. языках)

2. Исаков Ж.Ж. Методические указания для практических занятий по дисциплине Организация и управление с/х производством

3. Деркенбаева С.С., Сыдыкова Т.И. Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине Менеджмент для направления «Менеджмент»

 

Методикалык көрсөтмөлөрдү жана пособияларды  жарыкка чыгарууга даярдоо:

1. Козубекова С.Ж., Мурзалиева Н.В. «Менеджмент» багыты боюнча студенттердин өз алдынча иштерин аткарууга методикалык көрсөтмөлөр (орус жана кыргыз тилдеринде бакалавр жана магистратура үчүн).

2. Исаков Ж.Ж.Айыл чарба өндүрүшүн уюштуруу жана башкаруу сабагы боюнча практикалык иштерди аткарууга методикалык көрсөтмөлөр.

3. Деркенбаева С.С., Сыдыкова Т.И. «Менеджмент» багыты боюнча Менеджмент сабагы боюнча курстук иштерди аткарууга методикалык көрсөтмөлөр.

Во второй половине учебного года

 

Окуу жылынын экинчи жарым жылдыгында

6.

Разработка тематики курсовых и дипломных работ, а также экзаменационных билетов по дисциплинам и к гос. экзаменам

Дипломдук жана курстук иштерге темаларды, сабактар боюнча экзамендик билеттерди  жана мамлекеттик экзамендер боюнча билеттерди иштеп чыгуу

В течение учеб. года

 

Жыл ичинде

7.

Разработка системы модульно-рейтингового контроля по каждой дисциплине

Ар бир сабак боюнча модулдук-рейтингдик көзөмөл тутумун иштеп чыгуу

В первой половине уч. года

Окуу жылынын биринчи жарым жылдыгында

8.

Разработать тесты по дисциплинам для проведения среза знания студентов

Студенттерге кайчы билим өткөрүү боюнча сабактарга тесттерди иштеп чыгуу

В течение учебного года

Жыл ичинде

9.

Внедрение современных методов и технологий в проведении учебного процесса: расширения практики применения     кейс-технологий при проведений занятий, деловых игр и т. д.

Окуу процессин өткөрүүдө заманбап ыкмаларды жана технологияларды киргизүү: сабактарды өтүүдө кейс-технологияларын иш оюндары ж.б. колдонуу практикасын кенейтүү

В течение учебного года

Жыл ичинде

 

 

Научно-исследовательская работа

Илим-изилдөө иштери

 

1.

Обсуждение и утверждение плана научно-исследовательской работы на новый календарный год

Жаңы календардык жылга карата илимий-изилдөө иштеринин планын талкуулоо жана бекитүү

Январь

Үчтүн айы

2.

Проведение научных исследований по тематике кандидатских диссертаций

Кандидаттык диссертациялардын темалары боюнча илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү

В течение года

Жыл ичинде

 

3.

Рассмотрение и обсуждение кандидатских и докторских диссертаций

Доктордук ,кандидаттык иштерди  кароо жана талкуулоо

В течение года

Жыл ичинде

4.

Участие в разработке проектов по аграрному направлению экономики

Экономиканын агрардык багыты боюнча долбоорлорду иштеп чыгууга катышуу

Октябрь-ноябрь

 

5.

Участие в научно-практических конференциях, семинарах и т.д.

Илимий практикалык конференцияларга, семинарларга катышуу

В течение года

Жыл ичинде

 

6.

Подготовка и опубликование научных статьей, докладов на международных, республиканских и вузовских научно- практических конференциях

Эл аралык, республикалык  жана жогорку окуу жайлардын илимий-практикалык конференцияларына  илимий статьяларды, докладдарды даярдоо жана  жарыкка чыгаруу

В течение года

Жыл ичинде

7.

Обсуждение отчетов аспирантов и соискателей кафедры

Кафедранын аспиранттарынын жана изденүүчүлөрүнүн отчетун талкуулоо

В начале года

Жыл башында

8.

Отчет о выполнении плана НИР кафедры

Кафедранын илимий-изилдөө иштеринин планынын аткарылышы боюнча отчет

В конце года

Жыл аягында

 

Воспитательная работа

Тарбия иштери

 

Мероприятия

Иш чаралар

Сроки

Мөөнөтү

Ответственные

Жооптуулар

1.

Разработка и утверждение плана воспитательной работы кафедры

Кафедранын тарбия иштерин жүргүзүү боюнча иш планын иштеп чыгуу жана бекитүү

Сентябрь

 

Зав. каф.

каф. башчысы

2.

Закрепление кураторов за группами

Кураторлорду группалар боюнча бекитүү

Сентябрь

Зав. каф.

каф. башчысы

3.

Разработка и утверждение индивидуальных планов кураторов

Кураторлордун жеке иш планын иштеп чыгуусу жана аларды бекитүү

Сентябрь

кураторы и зав. каф.

кураторлор жана

каф. башчысы

4.

Организация факультетских часов

Факультеттик сааттарды уюштуруу

в течении уч.года

 окуу жылында

Деканат и кураторы

Деканат жана кураторлор

5.

Организация участия студентов на факультетских часах

Студенттердин факультеттик сааттарга катышуусун уюштуруу

2 раза в месяц

бир айда эки жолу

 кураторы кураторлор

6.

Встреча со студентами (организационные вопросы, обустройство в общежитие, ознакомление с организацией учебного процесса, требования и права студента и т.д.)

Студенттер менен жолугуу (уюштуруу маселелери, жатаканага жайгаштыруу, окуу процессинин уюштурулушу менен тааныштыруу,студенттердин талаптары жана укугу ж.б.)

сентябрь

 кураторы кураторлор

7.

Проведение кураторских часов (встреча кураторов с группой, обсуждения вопросов успеваемости, посещаемости занятий, оплаты контракта, уточнение списков личных данных студента и др.информации)

Куратордук сааттарды өткөрүү (куратордун группа менен жолугушуусу, жетишүүчүлүктү талкуулоо, сабакка катышууну, контрак төлөө маселелери ж.б.)

2 раза в месяц

бир айда эки жолу

 кураторы кураторлор

8.

Празднование “Всемирного дня студентов и молодежи”

Дүйнөлүк студенттер жана жаштар күнүн майрамдоо

ноябрь

Заф. кафедрой и преподаватели кафедры кафедра башчысы жана мугалимдер

9.

Дежурство в общежитии

Жатаканадагы кезекчилик

 

в течении уч.года

 окуу жылында

кураторы кураторлор

10.

Посещение общежития

Жатаканага баруу

в течении уч.года

 окуу жылында

Зав. каф.  и преподаватели

кафедра башчысы жана мугалимдер

11.

Привлечение студентов к участию в культурно-массовых и др. общественных мероприятиях (посещение театров, музеев, участие в субботниках, оформление учебных кабинетов и др.мероприятиях, проводимых на факультете и университете)

Студенттерди маданий-массалык жана башка коомдук иштерге тартуу (театр,музейлерге баруу,субботниктерге катышуу, окуу кабинеттерин кооздоо,  ж.б. факультетте жана университетте өткөрүлүүчү иш чаралар)

в течении уч.года

 окуу жылында

кураторы кураторлор

12.

Проведение диспутов, бесед по наиболее актуальным темам

Актуалдык темалар боюнча сүйлөшүүлөрдү, диспуттарды өткөрүү

в течении уч.года

 окуу жылында

кураторы кураторлор

13.

Привлечение студентов к организации конкурсов, КВН, олимпиад и др.

Студенттерди КВН, олимпиада, конкурстарды уюштурууга тартуу

в течении уч.года

 окуу жылында

Заф. кафедрой и преподаватели кафедры кафедра башчысы жана мугалимдер

14.

Вовлечение студентов в занятия спортом, пропаганда здорового   образа жизни, прививание этических норм, патриотическое воспитание

Студенттерди спортко тартуу, ден-соолукта жашоо образын жайылтуу, этикалык норманы үйрөтүү, патриоттук тарбия берүү

в течении уч.года

 окуу жылында

 кураторы кураторлор

15.

Индивидуальная работа со студентами (связь с родителями)

Студентер менен болгон жеке иштер( ата-энелер менен байланыш)

в течении уч.года

 окуу жылында

кураторы кураторлор

16.

Привлечение успешных студентов к участию НИР, конференций молодых ученых, в проектах и т.д.

Ийгиликтүү студенттерди илимий изилдөө иштерине, жаш окумуштуулардын конференцияларына, долбоорлорго катышууга тартуу

в течении уч.года

 окуу жылында

Заф. кафедрой и преподаватели кафедры кафедра башчысы жана мугалимдер

17.

Систематический контроль за успеваемостью, посещаемостью (посещение занятий, ведение кураторских журналов, отчетности и др.)

Жетишүүчүлүктү, сабакка катышууну дайыма текшерүү (сабактарга кирүү, куратордук журналды жүргүзүү, отчеттор ж.б.)

в течении уч.года

 окуу жылында

кураторы

кураторлор